#P2720. 甲骨文上机考试试题2

甲骨文上机考试试题2

输入一个字符串,统计并输出字母与数字与其他字符(包括空格)的个数,(按照字母 数字其他字符的顺序输出) 

Input

一行字符串

Output

字母与数字与其他字符(包括空格)的个数(空格隔开)

Sample Input

123,,lll

Sample Output

3 3 2

HINT

Source