#P2722. 甲骨文上机考试试题4

甲骨文上机考试试题4

由键盘输入正奇数N,输出如下图所示的(N+1/2 行的数字三角(n < 25)

例如:N=7

Input

输入一个数字N

Output

如题意输出,详情见样例(输出时按左对齐,不足四位空格补齐)

Sample Input

5

Sample Output

      7
    8  9  6
  1  2  3  4  5

HINT

Source